Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập
Các đơn vị sự nghiệp
Trường Trung cấp nghề Tân Châu

          

        - Địa chỉ: Số 114, Tỉnh lộ 952, ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

        - Điện thoại: (076) 3506487 - 3543746

        - Fax: (076) 3543746

        - Email: daynghetcag@yahoo.com ; tcntcag@gmail.com

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÂN CHÂU
Hiệu trưởng: Huỳnh Đức Thiện
Phó Hiệu trưởng: Võ Nguyễn Xuân Đằng

 

I.     Tên gọi, trụ sở trường

        1. Tên bằng tiếng việt:     TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÂN CHÂU

        2.  Tên tiếng Anh:            TAN CHAU VACATIONAL SCHOOL (TCVS)

        3.  Địa chỉ:    Số 114, Tỉnh lộ 952, ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

        4.  Điện thoại:    (076) 3506487 - 3543746.

        5.  Fax:     (076) 3543746

        6.  Email:  daynghetcag@yahoo.com; tcntcag@gmail.com

II.     Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trường

        1.  Ban  giám hiệu:

           -  Hiệu trưởng:    Huỳnh Đức Thiện

            ĐTDĐ:       0949.929.268    -     0913.691.689

            Email:       hdthien.tcntc@gmail.com

            - Phó Hiệu trưởng:    Võ Nguyễn Xuân Đằng

            ĐTDĐ:        0944.922.599

            Email:        vodang599@yahoo.com.vn

        2.  Các phòng chuyên môn:

             - Phòng đào tạo:

                   Phó Trưởng phòng:    Phan Thành Huyền

                   ĐTDĐ:    0943.344.886

                   Điện thoại:    (076) 3788353

                   Email:

              - Phòng Quản lý  và Công tác HSSV:

                    Phó trưởng phòng:    Nguyễn Văn Ngọc

                    ĐTDĐ:    0907.982.727

                    Điện thoại:    (076) 3506487

                    Email:        nvngoctcn_tc@yahoo.com.vn

               - Phòng Tổ chức - Hành chính:

                    Phó trưởng phòng:    Nguyễn Thị Kiều

                    ĐTDĐ:     0903.151.540

                    Điện thoại:    (076) 3788351

                    Email:        nguyenkieuhc@yahoo.com.vn

                - Phòng Quản lý tài chính và xây dựng cơ bản:

                    Trưởng phòng:    Phan Thị Ngọc Huyền

                    ĐTDĐ:    0939.399.722

                    Điện thoại:    (076) 3543746

                - Phòng Quản lý thiết bị và dịch vụ:

                       Phó trưởng phòng:    Phạm Văn Đỉnh

                       ĐTDĐ:    0913.649.853

                       Điện thoại:   (076) 3788352

        3. Các tổ bộ môn:

                   - Tổ cơ khí.

                    Giáo viên:

                        + Nguyễn Văn Ngọc    -    Kỹ sư cơ khí chế tạo

                        + Phan Thành Huyền    -    Kỹ sư cơ khí Ô tô

                        + Trần Huy Đông         -    Cử nhân cơ khí chế tạo

                        + Hồ Huỳnh Tha          -    Cử nhân cơ khí Ô tô

                    - Tổ điện

                     Giáo viên:

                        + Phùng Chí Hiển        -    Kỹ sư Điện công nghiệp

                        + Trương Bảo Quốc    -    Cử nhân Điện tử công nghiệp

                    - Tổ Tin học:

                      Giáo viên:

                         + Ngô Thị Mỹ Phương    -    Kỹ sư Công nghệ thông tin

                         + Nguyễn Phước Hậu     -    Cử nhân lập trình

                         + Nguyễn Thị Muội        -    Cử nhân tin học

                     - Tổ Kinh tế.

                       Giáo viên:

                          + Lâm Kim Phụng            -    Cử nhân kế toán Doanh nghiệp

                          + Phan Thị Ngọc Huyền   -    Cử nhân kế toán Doanh nghiệp

III.    Tư cách pháp nhân

          Trường Trung Cấp Nghề Tân Châu là cơ sở dạy nghề công lập, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật. Trường được thành lập nhằm mục đích phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc phòng.

          Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoàn riêng, hoạt động theo qui định của pháp luật.

IV.    Quản lý nhà nước đối với trường

          Trường Trung cấp nghề Tân Châu chịu sự quản lý về tổ chức, hoạt động và dạy nghề của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang; đồng thời quản lý theo lãnh thổ của Ùy ban nhân dân tỉnh An Giang

V.    Nhiệm vụ của trường

        1.    Tổ chức đào tạo nhân lục kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ Trung cấp, sơ cấp, dạy nghề thường xuyên theo chương trình khung của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, dạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thi trường lao động.

        2.    Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trinh, học liệu dạy nghề đối với các ngành nghề được phép đào tạo.

        3.    Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề

        4.    Tổ chức các hoạt động dạy và học: thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ nghề theo qui định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

        5.    Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường phù hợp với các ngành nghề, quy mô và trình độ đào theo quy định của pháp luật.

        6.    Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

        7.    Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

        8.    Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

        9.    Tổ chức sinh họat văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tham quan du lịch, lễ hội, tết dân tộc, giao lưu giữa các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.

        10.   Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

        11.    Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia hoạt động xã hội nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách của người học nghề.

        12.    Thực hiện dân chủ, công khai, trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

        13.    Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho la động đi làm việc ở nước ngoài theo qui định của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

        14.    Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo qui định của luật pháp.

        15.    Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất heo qui định.

        16.    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự qui định của pháp luật.

IV.    Quyền hạn của trường

        1.     Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và theo quy hoạch phát triển mạng lưới các Trường Trung cấp nghề

        2.    Được huy động, nhận tài trợ, quản lý sử dụng các nguồn lực theo qui định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.

        3.    Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong điều lệ của Trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, trưởng khoa và tương đương trở xuống.

        4.    Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật.

        5.    Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch dạy nghề, xây dụng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Liên doanh, liên kết các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.

        6.    Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, chỉ cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của Trường.

        7.    Được nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tính dụng theo qui định của pháp luật.

        8.    Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

VII.    Thiết bị nghề

        Gồm có 11 phân xưởng:

            -    Xưởng Cơ khí Ôtô - Động lực.

            -    Xưởng Cơ khí Chế tạo - Gò hàn tiện.

            -    Xưởng Điện - Điện tử.

            -    Xưởng Mộc.

            -    Xưởng May công nghiệp.

            -    Xưởng Thuê rua.

            -    Phòng Khách sạn - Nhà hàng.

            -    Phòng Cắt uốn tóc thẫm mỹ.

            -    Phòng Lắp ráp & Cài đặt máy tính.

            -    Phòng lập trình.

 

                TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÂN CHÂU

Trung Hiếu

Các đơn vị khác:

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: (0296).3957049
Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

Số điện thoại: (0296).3957006

Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Ông: Phạm Đăng Thân - Tổ trưởng

Số điện thoại:  0988.990.937

Email:  @angiang.gov.vn

 
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo xét tuyển đặc cách vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu năm 2017
Công bố kết quả thẩm tra của các ngành thị xã về kết quả thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới ở xã Phú Vĩnh
Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2017 - 2018
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
Về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
QĐ Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Quyết định Số 93/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang
Thông báo Về việc lấy ý kiến danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017 lần 3
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017 lần 2

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn