Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập

 
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

        - Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

        - Điện thoại: (076) 3530312 - 530180

        - Fax: (076) 3532708

        - Email: tanchau@angiang.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU 

   

    Chủ tịch:  Nguyễn Minh Hùng.

Phó Chủ tịch: Trần Hòa Hợp.

Phó Chủ tịch: Trần Hoàng Hải.


                                                        TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ

1.    Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền xã, phường tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2.    Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và tinh thần thái độ phục vụ đối với các cơ quan và công chức nhà nước. Ban hành các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức chính quyền trong thi hành công vụ. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân trong thi hành công vụ.

3.    Thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân đối với chính quyền; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân.

4.    Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Phối hợp với Ban Dân vận thị ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền các cấp.

5.    Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng các chính sách, quy hoạch và chương trình, dự án lớn của địa phương. Thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phản ảnh, kiến nghị với chính quyền những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Ban hành cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức thực thi pháp luật và hoạt động của chính quyền các cấp.

Định kỳ 6 tháng, một năm, Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã có chương trình làm việc với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã.

6.    Bảo đảm kinh phí hoạt động, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

7.    Chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình trong công tác phối hợp, hỗ trợ Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; phản ảnh, nêu gương điển hình tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện công tác dân vận trên địa bàn thị xã.

(nguồn trích từ điều 8, của Quy chế công tác dân vận  của hệ thống chính trị thị xã Tân Châu, ban hành kèm theo quyết định số 116-QĐ/TXU, ngày 05/05/2011).


 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn