Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Châu Phong: Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc Chăm

Ngày đăng : 08/04/2021
Tác giả : ROPHY Á
Xem với cở chữ : T T T
Ông Men Pholly – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang vừa đến triển khai đề án “Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 – 2021” năm 2021 cho hơn 50 bà con đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn Châu Phong.

                  

     Tại buổi tuyên truyền, bà con được nghe phổ biến về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc, công tác dân tộc qua các thời kỳ cách mạng, các kỳ Đại hội, từ Đại hội VI đến Đại hội XII. Các chính sách hiện hành của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc. Những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng về dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, chính quyền. 

                  

     Quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Một số điểm nóng chính trị, xã hội Quốc phòng an, ninh vùng dân tộc thiểu số. Một số giải pháp chủ yếu tăng cường quốc phòng, an ninh vùng dân tộc ở nước ta hiện nay.

                  

     Thông qua buổi tuyên truyền, giúp bà con đồng bào dân tộc Chăm nâng cao nhận thức. Qua đó, tuyên truyền vận động người thân gia đình chấp hành đúng qui định, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế xã tại địa phương.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .