Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

CHUYÊN MỤC KINH TẾ - XÃ HỘI

Tân Châu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82 của Chính phủ

Ngày đăng : 08/11/2023
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 2051 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ “Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” trên địa bàn thị xã.

                   

   Theo Kế hoạch, thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững; chuẩn bị các điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khu, điểm du lịch; phát triển sản phẩm và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

                   

   Theo đó, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thực chất. Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cấp, các ngành, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP. Đồng thời, kế hoạch phải được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch của Trung ương, của Tỉnh, của thị xã, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, xác định rõ trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

                   

   Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ “Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” trên địa bàn thị xã nhằm quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phát triển du lịch; thực hiện đẩy mạnh cơ cấu ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững, trong đó: đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch, chú trọng liên kết du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, gắn với phát triển xanh, bền vững và phương châm “lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm” và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế điều phối, quy chế hoạt động, kế hoạch hành động vùng, liên vùng trong phát triển du lịch, bảo đảm đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế.

 

 

 

Tin, ảnh Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .