Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

CHUYÊN MỤC KINH TẾ - XÃ HỘI

Thực hiện Phong trào thi đua “Tân Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

Ngày đăng : 15/05/2023
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã ban hành Kế hoạch 221 về việc thực hiện Phong trào thi đua “Tân Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025.

   Theo đó, về lộ trình xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, toàn thị xã phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể năm 2021 – 2022- 2023 phấn đấu có thêm 03 xã nông thôn mới, năm 2024 phấn đấu có thêm 02 xã nông thôn mới. Về lộ trình xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, toàn thị xã phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 và năm 2024. Đồng thời, phấn đấu năm 2025, thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

                   

   Đối với UBMT TQVN thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của Phong trào thi đua. Bên cạnh, UBND các xã tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, địa bàn dân cư làm mục tiêu để tổ chức triển khai, đánh giá Phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, doanh nghiệp thị xã triển khai, thực hiện phong trào thi đua; huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã tích cực tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động củng cố và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới và từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng theo kế hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

   Thực hiện Phong trào thi đua “Tân Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua với những việc làm thiết thực và cụ thể, góp phần hoàn thành đảm bảo tiến độ các tiêu chí đã đề ra trong chương trình tổng thể xây dựng nông thôn mới thị xã Tân Châu theo kế hoạch, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

                   

   Đồng thời, xác định phong trào thi đua tiếp tục là trọng tâm trong các phong trào thi đua của các phòng, ban, ngành, các đoàn, thể và hoạt động cụm, khối thi đua; đánh giá kết quả. Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Triển khai sâu rộng Phong trào thi đua từ thị xã đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thực chất, tránh chạy theo thành tích và phù hợp với thực tiễn; gắn triển khai Phong trào thi đua với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và huy động, tập trung được nguồn lực của nhà nước, địa phương cũng như toàn xã hội. Bên cạnh, việc công nhận, biểu dương, khen thưởng, trình khen thưởng các xã, đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, tránh chạy theo thành tích để tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .