Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phòng Ban Chuyên Môn

Văn phòng HĐND và UBND thị xã

Ngày đăng : 06/08/2019
Tác giả :
Xem với cở chữ : T T T
Trụ sở: Đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Điện thoại: (0296) 3822.201. Fax: (0296) 3532.708 Email: tanchau@angiang.gov.vn

Lãnh đạo  Văn Phòng HĐND và UBND
Chánh Văn Phòng

Lê Trọng Oanh

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng

Võ Nguyễn Trung Thi

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng

Nguyễn Minh Tuyến

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn

1 . Chức năng:

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Tân Châu là cơ quan chuyên môn của HĐND và UBND thị xã; trực tiếp tham mưu và phục vụ công tác cho Thường trực HĐND và UBND thị xã. - Là cơ quan tham mưu trực tiếp, cuối cùng về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự xã hội, quốc phòng của thị xã đối với UBND thị xã; - Là bộ máy giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thị xã. Giữ mối quan hệ phối hợp với các ngành, địa phương các xã trong tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; - Là bộ máy phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã; - Tham mưu, phục vụ các hoạt động lễ tân, đối ngoại về mặt Nhà nước của thị xã; - Là cơ quan đầu mối về Lưu trữ Nhà nước của thị xã; - Thực hiện chức năng tổ chức, quản lý các lĩnh vực hoạt động của cơ quan Văn phòng HĐND và UBND thị xã và công tác Văn phòng nói chung trên địa bàn toàn thị xã.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chương trình công tác của Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã và tổ chức thực hiện các chương trình công tác đó; - Tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng toàn thị xã để báo cáo định kỳ, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo quy định; các báo cáo chuyên đề để làm việc với tỉnh; - Tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã xử lý toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thường xuyên của nền kinh tế. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các phòng, ban, địa phương, đơn vị trong quá trình tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã; - Tổng hợp cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo điều hành của Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã, phục vụ công tác giao ban các Thường trực; - Được sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã; tổng hợp và thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã đến các phòng, ban, địa phương, đơn vị; - Thẩm tra các đề án, chương trình do các phòng, ban tham mưu để trình UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã ký ban hành; - Đề xuất các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, biện pháp để UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao cho các phòng, ban nghiên cứu, tham mưu hoặc giao cho Văn phòng trực tiếp tham mưu cho UBND thị xã xem xét quyết định; - Thường xuyên theo dõi các phòng, ban, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định, chỉ thị và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND thị xã để đôn đốc các phòng, ban, địa phương, đơn vị thực hiện quyết định, chỉ thị, chỉ đạo đó đúng thời gian và yêu cầu hoặc báo cáo Chủ tịch UBND thị xã để chỉ đạo tiếp.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .