Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Trung tâm Chính trị Thị xã Tân Châu thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên tại cơ sở

Ngày đăng : 27/05/2022
Tác giả : ​Trần Huyện – Minh Quí
Xem với cở chữ : T T T
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ban tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm chính trị thị xã Tân Châu đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn Thị xã, góp phần xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

                   

   Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đã được phê duyệt. Trung tâm Chính trị thị xã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông báo chiêu sinh đến các Chi, Đảng ủy, phân công giảng viên giảng và tổ chức khai giảng các lớp theo kế hoạch.

   Năm 2021, Trung tâm Chính trị thị xã đã phối hợp mở 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 632 học viên tham gia; tổ chức 04 Hội nghị trực tuyến của Trung ương cho 240 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thị xã. Trong đó, mở 01 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và 02 lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 125 cho học viên. Phối hợp với Ban Tổ chức thị ủy và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức lớp Trung cấp LLCT – Hành chính (B156) cho 79 học viên. Mở 03 lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước VN” ; 02 lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” cho 265 học viên. Ngoài ra, còn mở  lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác Tuyên giáo cơ sở” “Công tác tuyên truyền miệng”; 02 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Kiểm tra, Giám sát” cho hơn 237 học viên… Nội dung, chương trình đào tạo được cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, sắp xếp các chuyên đề, học phần đảm bảo tính hệ thống và khoa học, kết hợp giữa lý thuyết với thảo luận; vận dụng sáng tạo và lồng ghép các chuyên đề phù hợp, đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng. Do đó, hiệu quả, chất lượng giảng dạy được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.... Ông Lê Tấn Thành, phó Bí thư Chi bộ Ban tuyên giáo Thị ủy - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, cho biết: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua đạt được kết quả khá toàn diện, nhất là công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, công tác này được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao. Từ đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng, củng cố vững chắc niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới”.

                   

   Thực tế cho thấy, qua đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã được nâng cao về trình độ Lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của công tác lãnh đạo quản lý và nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém về công tác cán bộ, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày một trong sạch, vững mạnh.

                   

   “Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Trung tâm chính trị thị xã xác định những nhiệm vụ trọng trong thời gian tới là: Tập trung triển khai thực hiện các quy định, quy chế mới của Trung ương như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung giáo dục lý luận chính trị theo hướng lý luận phải gắn liền với thực tiễn; đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính độc lập, tích cực của người học “học đi đôi với hành”. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới. Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, ủy ban trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm theo hướng đạt tiêu chí Trung tâm chính trị chuẩn Quốc gia nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong tình hình mới” - Ông Lê Tấn Thành, cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

                   

   Trung tâm Chính trị thị xã Tân Châu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của xã, phường góp phần xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

 

Trần Huyện – Minh Quí

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .