Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2024

Ngày đăng : 19/05/2024
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
Ban điều hành Đề án 938 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2024.

Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đề án năm 2024 theo kế hoạch đề ra; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức; chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND xã, phường hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động và thực hiện các nội
dung theo phần 1.1 đạt kết quả. Đồng thời, nhân rộng các mô hình nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng
cao kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án.

UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 938 với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo các ngành của địa phương tổ chức thực hiện Đề án 938 theo quy định. Tham mưu bố trí ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2024 nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ Hội, cán bộ các đơn vị là thành viên Đề án 938 và hội viên, phụ nữ về phát huy vai trò chủ động của phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, kiến thức trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng, nhân rộng các mô hình mới thiết thực tại địa phương. Các hoạt động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu của Đề án 938 giai đoạn II (2022 - 2027) đề ra. Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các ngành và lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, dự án và các phong trào, cuộc vận động trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 938.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .