Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP

Ngày đăng : 24/05/2024
Tác giả : Thuý Hằng
Xem với cở chữ : T T T
Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT ngày 08/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP.

   Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện việc rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các nhiệm vụ đã được phân công, tạị Đề án 06/CP theo Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2024; Chỉ thị số 525/CT-UBND ngày 03/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại các sở, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo; Công văn số 251/UBND-TH ngày 06/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đôn đốc thực hiện Đề án 06/CP và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

                   

   Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra. Lồng ghép kết quả công bố cụ thể các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp được hưởng vào báo cáo hàng tháng, trọng tâm là kết quả tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông các dữ liệu điện tử, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết quả số hóa, tái sử dụng dữ liệu được số hóa đối với các thủ tục hành chính của các ngành và xã, phường.

   Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc 42 mô hình điểm tại Đề án 06/CP theo Kế hoạch phối hợp số 43/KHPH-TCTĐA06/CPTW-TCTĐA06/CPAG ngày 24/7/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm của UBND Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh về sử dụng kinh phí đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai Đề án 06/CP theo Công văn số 2551/TCTTKĐA ngày 01/4/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Chính phủ và Công văn số 450/UBND-NC ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân 2 tỉnh; rà soát, cập nhật tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số, Đề án 06/CP tại đơn vị, địa phương theo 05 nhóm: Pháp lý; Hạ tầng công nghệ; Dữ liệu; An ninh, an toàn, bảo mật; và nguồn lực triển khai theo quy định./.

 

 

 

Tin, ảnh Thuý Hằng

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .