Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn thị xã năm 2024

Ngày đăng : 16/04/2024
Tác giả : Thuý Hằng
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã Tân Châu vừa ban hành Kế hoạch số 522/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn thị xã năm 2024.

Xác định việc thực hiện Đề án 06/CP là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các phòng, ban, ngành, địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị; nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, an toàn thông tin; thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo và hình thức trong quá trình thực hiện. - Việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình, thời gian theo quy định; quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban ngành thị xã, Ủy ban nhân dân các phường, xã; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại đơn vị, địa phương. Việc kết nối, tích hợp, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải gắn liền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường số.

UBND thị xã yêu cầu Công an thị xã và các đơn vị có liên quan tham mưu ban hành Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thị xã về đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn thị xã năm 2024 và những năm tiếp theo. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã - Tổ trưởng Tổ công tác của thị xã về triển khai Đề án 06/CP hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở. Thường xuyên bổ sung, kiện toàn Tổ công tác, Bộ phận giúp việc Tổ công tác của Ủy ban nhân dân thị xã về triển khai Đề án 06/CP để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại Đề án 06/CP trên địa bàn thị xã. Có các phương án xử lý đối với 558 thủ tục hành chính chưa được thực thi theo 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ. Thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác, kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC điện tử thuộc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thị xã thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thị xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06/CP và 28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thúc đẩy cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là công tác tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng… Triển khai hướng dẫn người dân đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID và sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc chi trả an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng dưới hình thức không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thị xã năm 2024. Tiếp tục duy trì thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và định danh điện tử thường xuyên đối với công dân đủ điều kiện trên địa bàn thị xã. Thực hiện số hóa dữ liệu, kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 42 mô hình giải pháp theo Kế hoạch phối hợp số 43/KHPH-TCTĐA06/CPTW-TCTĐA06/CPAG, ngày 24/7/2023 giữa Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06/CP, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận một cửa…). Tạo mã QR-code để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công. - Các ban ngành thị xã và Ủy ban nhân dân các phường, xã phải bám sát tình hình, kết quả và chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đề án 06/CP trong năm 2024. - Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã và Đài truyền thanh thị xã tăng số lượng, thời lượng đưa tin tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn thị xã.

Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Các ban ngành thị xã, UBND các phường, xã tổ chức quán triệt thực hiện, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trước ngày 22/4/2024; định kỳ trước ngày 14 hằng tháng báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thị xã). Công an thị xã phối hợp Văn phòng HĐND - UBND thị xã có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thị xã và Tổ công tác của Ủy ban nhân dân thị xã về triển khai Đề án 06/CP theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các ban ngành thị xã, Ủy ban nhân dân các phường, xã; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo định kỳ hằng tháng về trên theo quy định; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện; đồng thời, chấn chỉnh xử lý kịp thời những tập thể, cá nhân vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao (nếu có). Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã (qua Công an thị xã) để phối hợp, tham mưu UBND thị xã giải quyết./.

 

 

 

 

Tin, ảnh Thuý Hằng

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .