Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Sức khỏe và đời sống

Tân Châu: Triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH bắt buộc

Ngày đăng : 11/11/2022
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã vừa ban hành Công văn số 1902, về việc triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và cập nhật bổ sung Căn cước công dân (CCCD)/ Định danh cá nhân (ĐDCN).

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu, Bảo hiểm xã hội thị xã, chủ động hàng tháng phối hợp các cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực thực hiện tiếp nhận, chia sẻ các thông tin về danh sách các đơn vị đang hoạt động trên địa bàn, trong đó có số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trong từng đơn vị theo các khối loại hình như: Hợp tác xã, các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa - xã hội, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, các đơn vị ngoài công lập, thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang quản lý gửi đến cơ quan BHXH thực hiện rà soát và tổ chức phối hợp với các ngành có liên quan để thực hiện tuyên truyền, khai thác số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định.

Căn cứ Quy chế phối hợp số 1417/QCPH-BHXH-CT ngày 26/8/2021 giữa BHXH tỉnh và Cục Thuế. Cơ quan BHXH phối hợp với các ngành có liên quan khai thác số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định. Khi nhận được danh sách do các ngành liên quan phối hợp cung cấp, kịp thời thực hiện các hội nghị tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động mới, chưa tham gia về quy trình, thủ tục tham gia cho người lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thực hiện rà soát, xác định các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm kéo dài, phối hợp các ngành chức năng đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm. Đồng thời, chủ động báo cáo phòng Thanh Tra – Kiểm tra BHXH tỉnh tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hướng dẫn, cung cấp và phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động và cơ quan quản lý (đơn vị) người tham gia BHYT thông báo và gửi danh sách đến các đơn vị danh sách người tham gia có kết quả xác thực đúng thông tin tham gia BHXH với thông tin CSDL quốc gia về dân cư, để đơn vị thông báo cho người tham gia biết và sử dụng CCCD đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT giấy. Thông báo và gửi danh sách đến các đơn vị danh sách người tham gia có thông tin chưa khớp giữa thông tin tham gia BHXH với thông tin CSDL quốc gia về dân cư, để đơn vị thông báo cho người tham gia biết phối hợp cung cấp hồ sơ để điều chỉnh.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp BHXH thị xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN giúp đơn vị sử dụng lao động, người lao động nhận thức đúng về quyền lợi và trách nhiệm; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động về BHXH, BHTN; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do cơ quan BHXH tổ chức. Phối hợp BHXH thị xã hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, cập nhật bổ sung thông tin chưa khớp giữa thông tin tham gia BHYT với thông tin CSDL về dân cư của các đối tượng do phòng quản lý như: hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công, người cao tuổi,…

Chi Cục thuế thị xã thường xuyên thực hiện chia sẻ dữ liệu, thông tin, danh sách Hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh cá nhân nộp thuế khoán, thuế môn bài, bổ sung đơn vị, số lao động chưa có trong dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan BHXH; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do cơ quan BHXH tổ chức.

Công an thị xã chỉ đạo các thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do cơ quan BHXH tổ chức khi có đề nghị phối hợp (kể cả Công an các xã, phường khi phát sinh làm việc giữa cơ quan BHXH, UBND xã, phường với các đơn vị chưa đăng ký tham gia trên địa bàn). Chỉ đạo Công an xã, phường hỗ trợ rà soát, cung cấp CCCD/ĐDCN đối với những trường hợp chưa khớp thông tin tham gia BHXH với thông tin CSDL quốc gia về dân cư khi có đề nghị phối hợp từ BHXH hoặc của cá nhân người tham gia BHXH, BHYT yêu cầu.

Đối với, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan và các UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền nội dung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; các hành vi nghiêm cấm theo quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm. Phối hợp BHXH thị xã tuyên truyền cho người sử dụng lao động, người lao động và người dân biết về trách nhiệm và lợi ích khi xác thực đúng thông tin tham gia BHXH, BHYT với thông tin CSDL về dân cư sẽ sử dụng CCCD để khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT giấy và hướng đến sử dụng CCCD để xác
thực nhân thân làm các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT. Khi có phát sinh đơn vị đăng ký hoạt động mới thuộc lĩnh vực do phòng quản lý, kịp thời chia sẻ thông tin về danh sách các đơn vị, trong đó có số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo từng đơn vị gửi BHXH thị xã để phối hợp thực hiện tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn các đơn vị tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

Riêng UBND các xã, phường đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đánh giá việc tổ chức thực hiện bộ tiêu chí và kết quả 9 tháng đầu năm, cả năm các chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Phối hợp với Công an các xã, phường thống kê hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT gửi về BHXH thị xã trước ngày 25/11/2022. Phối hợp cơ quan BHXH rà soát, cập nhật bổ sung thông tin chưa khớp giữa thông tin tham gia BHYT với thông tin CSDL về dân cư của các đối tượng đang quản lý: hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, chính sách, người có công...

Các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; lập hồ sơ tham gia đầy đủ, kịp thời BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động gửi cơ quan BHXH theo đúng qui định. Phối hợp cơ quan BHXH tuyên truyền, giải thích cho người lao động biết về trách nhiệm và lợi ích khi xác thực đúng thông tin tham gia BHXH, BHYT với thông tin CSDL về dân cư sẽ được sử dụng CCCD để khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT giấy và hướng đến sử dụng CCCD để xác thực nhân thân làm các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT. Khi nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, thực hiện hướng dẫn người lao động trong đơn vị kiểm tra lại các thông tin cá nhân giữa hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN với dữ liệu cấp CCCD/ĐDCN, trường hợp chưa khớp thông tin đề nghị người lao động phối hợp cung cấp hồ sơ để điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan BHXH. Đồng thời đảm bảo 100% người lao động cài đặt ứng dụng VssID.

Việc triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH và cập nhật bổ sung Căn cước công dân (CCCD)/ Định danh cá nhân (ĐDCN), nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan trong công tác phối hợp khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, cập nhật bổ sung CCCD/ĐDCN của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) BHXH Việt Nam quản lý.

 

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .