Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

HỎI – ĐÁP VỀ BẦU CỬ TRƯỞNG, KHÓM ẤP, NHIỆM KỲ 2022 – 2027 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN CHÂU

Ngày đăng : 23/09/2022
Tác giả : Ngọc Minh
Xem với cở chữ : T T T
Để tiện cho việc theo dõi về các nội dung cần thiết liên quan đến cuộc bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra trên địa bàn thị xã Tân Châu. Cổng Thông tin điện tử thị xã Tân Châu thông tin nội dung quy định liên quan đến cuộc bầu cử, như sau:

1. Cuộc bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 có mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào ?

 

Trả lời: Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó công tác bầu cử Trưởng ấp, khóm là một nội dung thể hiện rõ nét việc phát huy dân chủ ở cơ sở; thông qua cuộc bầu cử giúp Nhân dân được trực tiếp tham gia ý kiến giới thiệu, lựa chọn bầu ra người có đủ phẩm chất và năng lực đại diện cho mình ở cộng đồng dân cư tự quản; đồng thời, là người trực tiếp vận động và tổ chức Nhân dân thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cũng là nơi tập hợp phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân.

 

 

2. Cuộc bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến hành theo nguyên tắc nào ? Tổ chức vào ngày nào?

 

 

Trả lời: Cuộc bầu cử Trưởng khóm, ấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử trực tiếp là cử tri trực tiếp bỏ phiếu bầu ra Trưởng khóm, ấp. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trừ trường hợp đặc biệt, cử tri không thể viết được phiếu bầu, thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người được nhờ viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri nhờ viết; Nếu vì tàn tật cử tri không thể tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu được thì nhờ người khác bỏ hộ.

 

 

 

Cuộc bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tiến hành thống nhất trong toàn thị xã vào Chủ Nhật ngày 02/10/2022.

 

 

 

 

 

3. Người ứng cử vào chức danh Trưởng khóm, ấp phải có những tiêu chuẩn gì?

 

 

 

 

 

Trả lời:

 

 

 

 

 

- Tiêu chuẩn chung: Ứng cử viên Trưởng khóm, ấp phải là người có tuổi đời từ đủ 21 tuổi trở lên; phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên tại khóm, ấp, nhằm đảm bảo người trúng cử Trưởng khóm, ấp nắm rõ địa bàn quản lý, để thực hiện tốt việc tổ chức, vận động quần chúng nhân dân, kịp thời xử lý giải quyết những công việc phát sinh tại cộng đồng dân cư tự quản. Hiện nay, theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020 thì “Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú”. Người ứng cử phải có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tinh thần trách nhiệm, được cấp ủy Đảng thống nhất chọn để ứng cử tại địa bàn nơi cư trú đúng theo quy định pháp luật hiện hành về cư trú, đồng thời đảm bảo khi trúng cử phải thường xuyên có mặt tại địa bàn khóm, ấp để giải quyết, thực hiện tốt các nội dung công việc được giao.

- Về tiêu chuẩn trình độ học vấn: Nhân sự giới thiệu ứng cử Trưởng khóm, ấp phải đảm bảo trình độ tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; ưu tiên khuyến khích người có trình độ cao hơn Trung học phổ thông trở lên tham gia ứng cử.

4. Việc lập danh sách những người ứng cử Trưởng khóm, ấp được tiến hành như thế nào? Khi nào thì công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử?

Trả lời: Ban Công tác Mặt trận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trưởng khóm, ấp tổ chức 03 cuộc hội nghị hiệp thương sau:

- Chậm nhất là 18 ngày trước ngày bầu cử (ngày 02/10/2022): Tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận dự kiến danh sách những người ứng cử và đưa ra ý kiến nhận xét về những người được dự kiến giới thiệu ra ứng cử.

- Chậm nhất là 16 ngày trước ngày bầu cử (ngày 02/10/2022): Tổ chức Hội nghị cử tri để thảo luận tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách những người ứng cử Trưởng khóm, ấp. Tại Hội nghị này sẽ thảo luận danh sách những người được giới thiệu ra ứng cử và tự ứng cử Trưởng khóm, ấp. Những người được hội nghị cử tri giới thiệu phải được trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị biểu quyết thống nhất.

- Chậm nhất là 14 ngày trước ngày bầu cử (ngày 02/10/2022): Tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận để ấn định danh sách chính thức những người ứng cử.  Tại Hội nghị này, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng khóm, ấp để thảo luận và ấn định số người ứng cử Trưởng khóm, ấp. Số người ứng cử Trưởng khóm, ấp ít nhất là 02 người để cử tri lựa chọn lấy 01 người. Đồng thời,  thỏa thuận cuối cùng lập danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng khóm, ấp.

Chậm nhất là 07 ngày trước ngày bầu cử (ngày 02/10/2022): Danh sách những người ứng cử Trưởng khóm, ấp được niêm yết công khai.

 

 

 

 

 

5. Việc Thành lập Tổ bầu cử Trưởng khóm, ấp được tiến hành như thế nào?

 

 

 

 

Trả lời: Chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử (ngày 02/10/2022), Chủ tịch UBND xã, phường quyết định thành lập ở mỗi khóm, ấp 01 Tổ bầu cử (Tổ bầu cử có từ 5-7 thành viên, do Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Tổ trưởng hoặc mời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã, phường làm Tổ trưởng nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong bầu cử; Thư ký và các thành viên khác là những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm trong công tác bầu cử.  Quyết định thành lập tổ bầu cử phải được thông báo đến nhân dân ở khóm, ấp biết trước 07 ngày bầu cử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ bầu cử có các nhiệm vụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lập và niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử;

 

 

 

 

 

 

 

- Công bố danh sách những người ứng cử Trưởng khóm, ấp tại văn phòng khóm, ấp và những nơi công cộng;

 

 

 

 

 

- Nhận thẻ cư tri từ UBND xã, phường, có dấu xác nhận của UBND xã, phường; phiếu bầu có đóng dấu của UBND xã, phương ở góc trái phía trên của phiếu bầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chuẩn bị thùng phiếu theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức cuộc bầu cử trực tiếp Trưởng khóm, ấp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức việc kiểm phiếu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lập biên bản kiểm phiếu và xác nhận kết quả bầu cử;

 

 

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả bầu cử và gửi kèm biên bản kiểm phiếu và tài liệu có liên quan đến việc bầu cử Trưởng khóm, ấp lên UBND xã, phường.

 

 

 

 

 

* Lưu ý: Những người được giới thiệu ra ứng cử Trưởng khóm, ấp không được tham gia Tổ bầu cử.

 

 

 

 

6. Người nào có quyền bầu cử? Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Trách nhiệm của cử tri phải làm gì?

Trả lời: Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022-2027 là cử tri đại diện hộ gia đình (Chủ hộ hoặc người đại diện hộ) từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú thường xuyên ở khóm, ấp (thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên).

Chậm nhất là 05 ngày trước ngày bầu cử (ngày 02/10/2022 ), Tổ bầu cử phải lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở văn phòng khóm, ấp và nơi công cộng. Danh sách cử tri được UBND xã, phường ký và đóng dấu.

Trách nhiệm của cử tri là phải kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai sót, mọi người có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản với Tổ bầu cử. Tổ bầu cử giải quyết và khóm, ấp báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

 

 

 

7. Việc bầu cử được bắt đầu và kết thức như thế nào? Cách bầu cử ra sao?

 

 

 

Trả lời: Việc bỏ phiếu bắt đầu từ lúc 07 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2022. Tùy theo tình hình thực tế ở cở sở, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 06 giờ sáng và kết thúc không muộn hơn 14 giờ cùng ngày. Đối với những Tổ bầu cử có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% thì được kết thúc cuộc bầu cử sớm hơn quy định và tiến hành kiểm phiếu.

Tại mỗi khóm, ấp chỉ tổ chức một điểm bỏ phiếu tập trung, do một tổ bầu cử chịu trách nhiệm quản lý, phụ trách. Riêng đối với những khóm, ấp có địa bàn rộng, dân cư đông thì có thể sử dụng thùng phiếu phụ (di động) đến từng khu vực dân cư đông hoặc xa điểm bỏ phiếu để giúp nhân dân thuận tiện trong việc bỏ phiếu. 

 Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra các thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử tri, sau đó niêm phong thùng phiếu lại và để vào vị trí đặt thùng phiếu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự bỏ phiếu thực hiện như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi Tổ bầu cử phát cho cử tri đại diện hộ gia đình lá phiếu bầu, cử tri phải đem vào phòng kín. Trong phòng kín cử tri phải đọc kỹ tên từng Ứng cử viên có in trên phiếu bầu. Cử tri muốn bầu cho ứng cử viên nào thì để nguyên họ, tên ứng cử viên ấy; không bầu cho ứng cử viên nào thì dùng viết, thước gạch hết họ và tên ứng cử viên đó. Sau khi gạch xong cử tri gấp lá phiếu lại bỏ vào thùng phiếu đặt sẵn tại tổ bầu cử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được đến xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nếu viết phiếu bầu hỏng, cử tri có quyền đề nghị đổi phiếu bầu khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “đã bỏ phiếu” vào mặt trước thẻ cử tri.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Những phiếu bầu nào là không hợp lệ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Những phiếu sau đây là không hợp lệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phiếu không có dấu của UBND xã, phường;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu được bầu (bầu cho 02 người trở lên);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp có phiếu nghi là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phải đưa ra toàn bộ Tổ giải quyết. Tổ bầu cử không được xoá hoặc sửa chữa các tên ghi trên phiếu bầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Việc kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử được tiến hành như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời: Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, Tổ bầu cử mời 02 cử tri (không phải là người ứng cử) tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu.

Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu,  báo cáo kết quả bầu cử và gửi kèm Biên bản kiểm phiếu về Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường để tổng hợp lập Biên bản xác định kết quả bầu cử.

Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân xã, phường tổng hợp và công bố kết quả số phiếu bầu cho từng ứng cử viên và người trúng cử Trưởng khóm, ấp bằng hình thức niêm yết công khai tại Văn phòng khóm, ấp và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Người trúng cử phải đạt điều kiện gì? Kết quả bầu cử và phê chuẩn kết quả bầu cử ra sao?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người trúng cử Trưởng khóm, ấp là người có số phiếu bầu cao nhất trên 50% số phiếu bầu hợp lệ và cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 50% so với tổng số cử tri ghi trong danh sách.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu Trưởng khóm, ấp, Chủ tịch UBND xã, phường xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng khóm, ấp hoặc quyết định bầu cử lại. Trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Tổ trưởng Tổ bầu cử biết và thông báo lại với nhân dân trong khóm, ấp được biết.

- Trưởng khóm, ấp chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã, phường. Nhiệm kỳ của Trưởng khóm, ấp là 05 năm, bắt đầu từ ngày quyết định công nhận của UBND xã, phường có hiệu lực

 

 

 

 

11. Trường hợp nào thì tiến hành bầu cử lại ? Thời gian bầu cử lại lần thứ 2? Nếu bầu cử lại lần thứ 2 không bầu được Trưởng khóm, ấp thì phải làm gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp bầu lại: Là khi không có ứng cử viên nào có số phiếu bầu đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ hoặc cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt trên 50% so với tổng số cử tri ghi trong danh sách thì phải tổ chức bầu cử lại.

- Thời gian bầu cử lại lần thứ 2: Ngày bầu cử lại lần thứ 2 do UBND xã, phường quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

- Nếu tổ chức bầu cử lại lần thứ hai mà vẫn chưa bầu được Trưởng khóm, ấp thì Chủ tịch UBND xã, phường quyết định cử Trưởng khóm, ấp lâm thời để điều hành hoạt động của khóm, ấp cho đến khi bầu được Trưởng khóm, ấp mới (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND xã, phường quyết định cử Trưởng khóm, ấp lâm thời)

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Cử tri phải làm gì để góp phần cho cuộc bầu cử Trưởng khóm, ấp, thành công?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:Để góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng khóm, ấp, được tổ chức vào ngày Chủ nhật 02/10/2022 thành công, cử tri cần lưu ý thực hiện tốt 03 việc sau:

Một là: Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình cần tích cực tham gia những buổi họp, hội nghị theo quy trình bầu cử tại địa phương, theo dõi quá trình chuẩn bị bầu cử, kiểm tra danh sách cử tri, tìm hiểu địa điểm bỏ phiếu, thể thức và quy trình bỏ phiếu, tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn bầu đại biểu xứng đáng vào chức danh Trưởng khóm, ấp theo quy định.

Hai là: Bắt đầu từ 07 giờ sáng ngày 02 tháng 10 năm 2022, cử tri cần nhắc nhở nhau sắp xếp công việc, đi bầu cử sớm, đông đủ, đúng thời gian quy định của cuộc bầu cử, để giúp Tổ bầu cử kết thúc cuộc bầu cử sớm.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên là cử tri đại diện hộ gia đình phải gương mẫu đi bầu, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân theo đúng quy định.

Ba là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh các phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc cuộc bầu cử, cùng chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, để góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công.

 

 

 

 

 

Ngọc Minh

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .