Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023

Ngày đăng : 24/10/2023
Tác giả : Minh Quý
Xem với cở chữ : T T T
Sáng ngày 23/10/2023, Trung tâm chính trị thị ủy khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2023. Đến dự có lãnh đạo Ban tuyên giáo; Ban Tổ chức và Trung tâm chính trị thị ủy.

                   

                   

                   

   Theo kế hoạch lớp học 7 ngày, có 50 học viên tham dự các học viên sẽ được nghe các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tuởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham  nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

   Qua đó, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên.

 

 

 

Minh Quý

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .