Thị xã Tân Châu

UBND xã Phú Lộc

  • Ông Nguyễn Minh Tài

    BT-CT.UBND xã

    Điện thoại: 0946.774463

  • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

    Điện thoại: 02963.524.705

  • Email: phuloc@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động
UBND xã Phú Lộc - thị xã Tân Châu

Copyright © 2018 tanchau.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuloc.All Rights Reserved