Thị xã Tân Châu

UBND phường Long Thạnh

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND phường Long Thạnh - thị xã Tân Châu

Copyright © 2018 tanchau@angiang.gov.vn/wps/portal/Home/longthanh.All Rights Reserved