Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Đảng và Đoàn Thể

Ban Dân vận Thị Ủy

Ngày đăng : 06/08/2019
Tác giả : - Nguồn: (nguồn trích từ Quyết định số 117-QĐ/TXU kí ngày 05/05/2011).
Xem với cở chữ : T T T
- Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. - Điện thoại: (076) 3822880 - 3532900 - Fax: (076) - Email:.

Lãnh đạo      Ban Dân Vận Thị Xã Ủy
Trưởng Ban

Phan Văn Hòa

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
PhóTrưởng Ban

Trần Thanh Hùng

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1: CHỨC NĂNG. Ban Dân vận là cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thị uỷ về chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác Dân vận của Đảng.

Điều 2: NHIỆM VỤ.

1. Nghiên cứu, tham mưu Thị uỷ những chủ trương, chính sách và giải pháp về công tác dân vận; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng thuộc lĩnh vực công tác dân vận; thẩm định các đề án về công tác dân vận trước khi trình Thị uỷ; tham mưu cho Ban thường vụ Thị uỷ chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác dân vận trong hệ thống chính trị, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo.

2. Hướng dẫn các cấp uỷ, các tổ chức Đảng thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên về công tác dân vận; hướng dẫn Khối Dân vận cấp dưới về chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Giúp Thị uỷ kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ về công tác dân vận đối với các cấp ủy Đảng trực thuộc Thị ủy. Theo dõi tình hình, các phong trào và nguyện vọng của nhân dân, tổng kết kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo, kiến nghị và đề xuất chủ trương với Thị uỷ về công tác dân vận và những vấn đề liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương.

4. Phối hợp với Ban Tổ chức Thị uỷ triển khai công tác tổ chức và kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ khối Dân vận; tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ trong hệ thống chính trị; tham gia công tác xây dựng Đảng ở các Chi (Đảng) bộ cơ quan khối Dân vận.

5. Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, nhất là các cơ quan trong khối các hoạt động chung về công tác dân vận, công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… trong lĩnh vực công tác dân vận. 6. Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thị uỷ giao.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .