Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Đảng và Đoàn Thể

Thị Ủy

Ngày đăng : 06/08/2019
Tác giả : - Nguồn: (nguồn trích từ quyết định số 118-QĐ/TXU kí ngày 05/05/2011).
Xem với cở chữ : T T T
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. - Điện thoại: (0763) 822209 - Fax: (076) 3532303 - Email: vpthiuy.tanchau@angiang.gov.vn

Lãnh đạo Thị Xã Ủy Tân Châu
Bí Thư

Nguyễn Đắc Tài

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Bí Thư

Huỳnh Quang Ngự

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Bí Thư

Nguyễn Minh Hùng

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Lãnh đạo Văn Phòng Thị Xã Ủy
Chánh Văn Phòng

Nguyễn Văn Thuận

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng

Võ Nguyễn Trung Thi

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng

Nguyễn Hoàng Yến Ngọc

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG VÀ CÁC BỘ PHẬN THUỘC VĂN PHÒNG THỊ UỶ

Điều 1: Văn phòng Thị uỷ là cơ quan tham mưu thuộc Thị uỷ, có chức năng tham mưu giúp việc cấp uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ Thị uỷ và Thường trực Thị uỷ tổ chức điều hành công việc của cấp uỷ đảng.

Điều 2: Chánh Văn phòng là người điều hành chung hoạt động của Văn phòng Thị uỷ chịu trách nhiệm trước Thị uỷ và Ban Thường vụ Thị uỷ về toàn bộ công tác của Văn phòng; chỉ đạo công tác của các đồng chí Phó Văn phòng và trực tiếp chỉ đạo các công việc sau đây: - Xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình làm việc của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ và chỉ đạo theo dõi việc thực hiện chương trình. - Giúp Ban Thường Vụ Thị uỷ (trực tiếp là Thường trực Thị uỷ) giải quyết công việc hàng ngày. - Hoàn chỉnh các dự thảo văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ, trước khi trình duyệt, ban hành. - Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong cơ quan Văn phòng. Duyệt ban hành các báo cáo, kế hoạch, đề án của Văn phòng trình cấp uỷ. - Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng. - Làm chủ tài khoản ngân sách Đảng; ký duyệt các chứng từ thu, chi ngân sách Đảng. - Làm chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Văn phòng. - Dự các cuộc họp, hội nghị, Ban Thường vụ Thị uỷ.

Điều 3: Phó Văn phòng phụ trách tổng hợp, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của các bộ phận nghiên cứu tổng hợp, văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin và trực tiếp làm các công việc sau: - Biên tập dự thảo báo cáo định kỳ và các văn bản do Thường trực Thị uỷ giao. - Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng khi được uỷ quyền. - Dự các cuộc họp của Ban Chấp hành (mở rộng) và các cuộc họp Ban Thường vụ Thị uỷ khi có yêu cầu; được ký thay Chánh Văn phòng các công văn liên quan đến công tác được giao. Thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết các công việc của Văn phòng khi Chánh Văn phòng vắng mặt.

Điều 4: Phó Văn phòng phụ trách Tài chính quản trị chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của các bộ phận tài chính, quản trị (tài xế, phục vụ, đội bảo vệ) và trực tiếp làm các công việc sau: - Được thay Chánh Văn phòng ký giấy giới thiệu, dự các cuộc họp và ký các công văn của Văn phòng có liên quan đến công tác được giao, trừ những văn bản liên quan đến việc phân công công tác và chế độ đãi ngộ đối với bản thân. - Làm chủ tài khoản khi Chánh Văn phòng uỷ quyền.

Điều 5: Lãnh đạo Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng Những vấn đề sau đây thì thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách: - Chủ trương, nhiệm vụ, chương trình công tác và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 6 tháng của Văn phòng Thị ủy. - Quy chế làm việc của Văn phòng Thị uỷ. - Thành lập hoặc giải thể các bộ phận thuộc Văn phòng. Quy hoạch cán bộ; tiếp nhận, tuyển dụng, cho thôi việc, cho nghỉ hưu theo chế độ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ; những vấn đề có liên quan chung đến đời sống của cán bộ, nhân viên. - Xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị có giá trị lớn.

Điều 6: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp chịu trách nhiệm trước lãnh đạo văn phòng; trực tiếp là Phó Văn phòng phụ trách tổng hợp về công việc được phân công, nhiệm vụ cụ thể là: - Nắm tình hình các lĩnh vực và đơn vị được phân công. Kịp thời phát hiện, đề xuất với lãnh đạo biện pháp xử lý những vấn đề cần thiết. - Theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị kế hoạch, đề án và tham gia ý kiến với cơ quan chủ đề án thuộc lĩnh vực được phân công. - Soạn thảo văn bản, tổng hợp tình hình thuộc lĩnh vực được phân công. - Bảo quản hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ đầy đủ và đúng qui định. Giữ gìn bí mật công tác. - Dự các cuộc Hội nghị của Thị uỷ khi Chánh Văn phòng phân công.

Điều 7: Bộ phận văn thư có nhiệm vụ: - Tổ chức công tác văn thư, soạn thảo văn bản, photo tài liệu, nhận và chuyển công văn, báo chí, tài liệu theo đúng địa chỉ hoặc theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Văn phòng và theo đúng chế độ. Điều 8: Bộ phận lưu trữ có nhiệm vụ: - Thu thập, quản lý, lưu trữ tài liệu của Thị uỷ, các ban, cơ quan trực thuộc Thị uỷ và Thị đoàn đã hết thời hạn lưu trữ tạm thời ở các cơ quan, theo hướng dẫn của Phòng lưu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ An Giang. - Tổ chức phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ. - Hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ cho văn phòng Đảng uỷ xã, phường, các chi, đảng uỷ trực thuộc, các ban, cơ quan thuộc Thị uỷ và Thị Đoàn. - Giúp lãnh đạo Văn phòng làm báo cáo với Văn phòng Tỉnh uỷ An Giang về công tác lưu trữ của Thị uỷ và các cấp uỷ trực thuộc theo qui định của Phòng lưu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ An Giang.

Điều 9: Chuyên viên công nghệ thông tin có nhiệm vụ: - Quản trị mạng tích hợp thông tin vào hệ thống, phát triển ứng dụng và bảo trì các thiết bị. - Thực hiện tốt chế độ bảo mật thông tin của các cấp uỷ.

Điều 10: Bộ phận tài chính có nhiệm vụ: - Theo dõi các hoạt động thu - chi ngân sách Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính và báo cáo hàng ngày cho lãnh đạo Văn phòng. Thực hiện tốt chế độ thu, nộp và sử dụng đảng phí. - Giúp Chánh Văn phòng quản lý hồ sơ cán bộ, nhân viên Văn phòng. - Cấp phát lương và kinh phí hoạt động cho các ban Đảng; mua sắm vật dụng, hàng hoá, văn phòng phẩm, trang thiết bị … khi lãnh đạo phân công.

Điều 11: Bộ phận quản trị có nhiệm vụ: - Tổ chức phục vụ các Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội nghị do Ban Thường Vụ triệu tập và Hội nghị của Văn phòng Thị uỷ; phục vụ các đoàn khách của Thị uỷ và của Văn phòng (bố trí địa điểm làm việc, ăn nghỉ, tham quan, giải trí…); phục vụ việc tiếp dân đến trụ sở Văn phòng Thị uỷ. - Trang bị phương tiện làm việc cho Thường trực Thị ủy và lãnh đạo văn phòng. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc, thiết bị, tài sản của cơ quan. - Tổ chức công tác bảo vệ, phòng hoả, phòng tai nạn, phòng bệnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên của văn phòng khi cán bộ ốm đau hoặc có thân nhân qua đời... theo chế độ. - Đáp ứng xe ô tô, canô phục vụ công tác của các đồng chí Thường trực Thị uỷ, lãnh đạo văn phòng và các nhu cầu khác khi có ý kiến của Thường trực Thị uỷ hoặc lãnh đạo Văn phòng.

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .