Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Tổ chức Hành Chính

Hội đồng nhân dân

Ngày đăng : 11/07/2019
Tác giả :
Xem với cở chữ : T T T

* Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
* Điện thoại:  (076) 3530312 - 3530188                             Fax:     (076) 3532708
* Email:  tanchau@angiang.gov.vn
1. Chức năng:
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã là cơ quan chuyên môn giúp việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, tổng hợp và tổ chức làm việc cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn thị xã; Chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời giúp Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận cải cách hành chánh theo cơ chế "Một cửa, một dấu".
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và được cấp kinh phí hoạt động từ Ngân sách thị xã.
2. Nhiệm vụ:
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có các nhiệm vụ như sau:
- Tổ chức công tác thông tin và xử lý thông tin bảo đảm phản ảnh được thường xuyên, kịp thời, chính xác tình hình các mặt công tác trong thị xã, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã;
- Xây dựng chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã và giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã quản lý việc thực hiện chương trình đó; lập lịch công tác hàng tuần của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời kiểm tra việc chuẩn bị nội dung, bố trí, sắp xếp để thực hiện các buổi làm việc theo chương trình; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của các kỳ họp định kỳ, bất thường của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã;
- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trong việc phối hợp giữa các ngành của thị xã chuẩn bị các vấn đề cho Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân thị xã xem xét quyết định kịp thời, chính xác và theo đúng thể chế của Nhà nước; Xem xét các nghị quyết, quyết định và các biện pháp của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, phát hiện và đề nghị Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân thị xã uốn nắn kịp thời những vấn đề chưa phù hợp với chủ trương, chính sách chung của Ðảng và Nhà nước, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cấp trên; hoặc kiến nghị bãi bỏ nếu các vấn đề đó vi phạm nghiêm trọng pháp luật;
- Tổ chức truyền đạt các Nghị quyết, Quyết định, yêu cầu của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân dân thị xã đến các ngành, chính quyền các xã và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, chính quyền các xã trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, yêu cầu đó;
- Giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã bảo đảm mối liên hệ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thị xã; bảo đảm đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định cho Ðại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và thị xã;
- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý vận hành quy trình tiếp nhận - xử lý - hoàn trả hồ sơ hành chính công của công dân theo cơ chế " Một cửa, một dấu"; Theo dõi, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã quản lý các tổ chức, đơn vị hoạt động dịch vụ hành chính công ở thị xã;
- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tiếp dân. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực thi hành;
- Giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức quản lý công tác văn thư, hành chánh, lưu trữ hồ sơ và hướng dẫn các ngành, UBND các phường, xã trong thị xã về công tác văn thư, hành chính và lưu trữ thống nhất theo đúng nguyên tắc, chế độ của Nhà nước. Tổ chức thực hiện công tác quản trị Văn phòng theo đúng chế độ quy định; bảo vệ và quản lý tài sản, trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã và các phòng ban chuyên môn trong khuôn viên hành chính tập trung của thị xã; bảo đảm các điều kiện vật chất cho bộ máy của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã hoạt động bình thường;
- Quản lý, tổ chức và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên cơ sở phối hợp với phòng Tổ chức Chính quyền thị xã.
3. Quyền hạn:
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có các quyền hạn sau:
- Ðược yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân  thị xã cung cấp số liệu, tư liệu có liên quan để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã;
- Ðược ký và ban hành các văn bản giao dịch, thư mời họp, thông báo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; Các văn bản hành chính thông thường thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã;
- Tham gia các Hội đồng, Ủy ban, Ban chỉ đạo có tính chất tư vấn do Ủy ban nhân dân thị xã thành lập nhằm nắm bắt và tổng hợp tình hình chung trong thị xã;
- Tham gia với tư cách thành viên trong các Ðoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã hoặc Thành phố.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .